Menu Sluiten

Privacy Policy

Fruitsnacks Bvba met maatschappelijke zetel te Mierhoopweg 34 – 3850 Wijer, met ondernemingsnummer BE08 79 749 715 (hierna “wij”, “ons” of “onze”) verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij de beheerder van de site www.logofruit.be (hierna “Website”) via fruit@fruitsnacks.be.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN U TIJDENS UW BEZOEK AAN DE WEBSITE?

Technische informatie (IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem) en informatie met betrekking tot uw browsing gedrag (vb. welke links u aanklikt op de Website, hoe lang of hoeveel keer u een pagina bezoekt).

Identiteitsgegevens (naam, (leverings)adres, e-mailadres, telefoonnummer, facturatiegegevens).

HOE KOMEN WIJ AAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Wanneer u onze Website bezoekt, verzamelen wij via cookies (zie verder) technische informatie en informatie over uw browsing gedrag.

Wanneer u een offerteaanvraag doet of bestelling plaatst op onze Website, dan verzamelen wij via het hiervoor bestemde formulier uw identiteitsgegevens en de informatie m.b.t. de producten in kwestie.

Wanneer u ons contactformulier gebruikt, dan verzamelen wij uw contactgegevens via het invulformulier. Dit is nodig om op de correcte manier met u te kunnen communiceren.

WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? (DOELEINDEN)

Uw technische informatie gebruiken wij voor (i) het verzorgen en verbeteren van de Website, (ii) het opmaken van anonieme statistieken en (iii) het verbeteren van uw gebruikservaring bij het bezoeken van de Website.

Uw identiteitsgegevens gebruiken we om (i) de geplaatste bestelling te kunnen uitvoeren, m.n. te leveren en te factureren en/of (ii) u een nieuwsbrief en/of (gepersonaliseerde) reclame toe te sturen.

MOGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN? (RECHTSGROND)

Uw technische informatie mogen wij verwerken omdat u enerzijds hiervoor toestemming geeft via de ‘cookie’-banner (zie verder) en anderzijds omdat het kadert in ons gerechtvaardigd belang om onze Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Uw identiteitsgegevens en uw bestelde producten mogen wij verwerken met het oog op de uitvoering van onze overeenkomst, m.n. uw bestelling. Zonder uw naam, adresgegevens en dergelijke meer kunnen wij onmogelijk uw bestelling tot bij u brengen. Het is dan ook noodzakelijk dat wij deze gegevens van u vragen. Vaak dienen wij als onderneming uw persoonsgegevens te verwerken en verder bij te houden omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Voor het versturen van onze nieuwsbrief of (gepersonaliseerde) reclame zullen wij u op voorhand uw toestemming vragen. U heeft altijd de mogelijkheid om deze toestemming terug in te trekken, waarna wij u dergelijke reclame niet langer zullen versturen.

DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN?

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derde ontvangers: denk maar bijvoorbeeld aan de maker/hoster van onze Website of de bank/ betalingsdienstverlener die het betalen van uw bestelling mogelijk maakt en tussen zal komen van zodra u met uw kaart de betaling wenst uit te voeren.

Wij garanderen dat alle derde ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

HOE LANG HOUDEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BIJ?

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zo lang als nodig om de doeleinden te bereiken. Zij zullen dus worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren of aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

WELKE ZIJN UW RECHTEN? (RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, WISSING, BEPERKING, BEZWAAR EN OVERDRAAGBAARHEID VAN PERSOONSGEGEVENS)

U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan die (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en/of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan met inbegrip van profilering.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

Bovendien, heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen.

Om die rechten uit te oefenen kunt u:

  • zelf de instellingen van uw klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: fruit@fruitsnacks.be (Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie).

WAAR KUNT U EEN KLACHT INDIENEN?

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

 

Fruitsnacks Bvba, dont le siège social est situé Mierhoopweg 34 – 3850 Wijer, sous le numéro d’entreprise BE08 79 749 715 (ci-après “nous” ou “notre”) traite des données à caractère personnel conformément à la présente déclaration de confidentialité.

Pour plus d’informations, des questions ou des commentaires concernant notre politique de confidentialité, veuillez contacter le responsable du site www.fruitsnacks.be (ci-après “Site Web”) via fruit@fruitsnacks.be.

QUELLES INFORMATIONS PERSONNELLES RECUEILLONS-NOUS AUPRÈS DE VOUS LORS DE VOTRE VISITE SUR LE SITE

Informations techniques (adresse IP, type de navigateur, emplacement géographique et système d’exploitation) et informations relatives à votre comportement de navigation (par exemple, liens sur lesquels vous cliquez sur le site Web, combien de temps ou combien de fois vous visitez une page).

Données d’identité (nom, adresse (de livraison), adresse e-mail, numéro de téléphone, données de facturation).

COMMENT OBTENONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES?

  • Lorsque vous visitez notre site Web, nous recueillons des informations techniques et des informations sur votre comportement de navigation au moyen de cookies (voir ci-dessous).
  • Lorsque vous passez une commande sur notre site Web, nous collectons vos informations d’identité et les informations concernant les produits commandés via le formulaire de commande.
  • Lorsque vous utilisez notre formulaire de contact, nous recueillons vos coordonnées via le formulaire. Cela est nécessaire pour pouvoir communiquer avec vous de manière correcte

POURQUOI TRAITONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES? (FINS)

Nous utilisons vos informations techniques pour (i) fournir et améliorer le site Web, (ii) préparer des statistiques anonymes et (iii) améliorer votre expérience utilisateur lorsque vous visitez le site Web.

Nous utilisons vos informations d’identité pour (i) pouvoir exécuter la commande passée, pour livrer et facturer et / ou (ii) vous envoyer une lettre d’information et / ou de la publicité (personnalisée).

POUVONS-NOUS TRAITER VOS DONNÉES PERSONNELLES? (BASE LÉGALE)

Nous pouvons traiter vos informations techniques parce que, d’une part, vous en donnez la permission via la bannière “cookie” (voir ci-dessous) et, d’autre part, parce que cela fait partie de notre intérêt légitime d’améliorer constamment notre site Web et nos services.

Nous pouvons traiter vos informations d’identité et vos produits commandés en vue de l’exécution de notre contrat, c’est-à-dire de votre commande. Sans votre nom, votre adresse, etc., nous ne pourrons éventuellement pas vous apporter votre commande. Il est donc nécessaire que nous vous demandions ces informations. En tant qu’entreprise, nous devons souvent traiter vos données personnelles et les tenir à jour, car nous sommes légalement tenus de le faire.

Pour l’envoi de notre newsletter ou de la publicité (personnalisée), nous vous demanderons la permission à l’avance. Vous avez toujours la possibilité de révoquer cette autorisation, après quoi nous ne vous enverrons plus de telles annonces.

PARTAGEONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES AVEC DES TIERS?

Si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs visés, vos données personnelles seront partagées avec des destinataires tiers: par exemple, le créateur / hébergeur de notre site Web ou la banque / le prestataire de service de paiement qui permet le paiement de votre commande et qui interviendra dans les meilleurs délais. vous souhaitez effectuer le paiement avec votre carte.

Nous garantissons que tous les destinataires tiers prendront les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger les données personnelles..

COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES?

Vos données personnelles ne seront traitées que le temps nécessaire à la réalisation de vos objectifs. Ils seront donc conservés pendant la période nécessaire à la réalisation des objectifs ou au respect des obligations légales (y compris en matière de comptabilité).

QUELS SONT TES DROITS? (DROIT D'ACCÈS, DE RECTIFICATION, DE SUPPRESSION, DE LIMITATION, D'OPPOSITION ET DE TRANSFÉRABILITÉ DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL)

Vous avez le droit d’inspecter vos données personnelles à tout moment et de les corriger si elles sont incorrectes ou incomplètes, de les faire supprimer, de limiter leur traitement et / ou de vous opposer à leur traitement, y compris à leur profilage.

Si le traitement de vos données à caractère personnel est basé sur votre consentement préalable, vous avez bien entendu le droit de le retirer.

En outre, vous avez le droit d’obtenir une copie (sous une forme structurée, acceptée et lisible par machine) de vos données à caractère personnel et de faire transférer ces données.

Pour exercer ces droits, vous pouvez:

  • ajustez vous-même les paramètres de votre compte client;
  • et / ou envoyez un courrier électronique à l’adresse électronique suivante: fruit@fruitsnacks.be (une pièce d’identité supplémentaire pourrait être nécessaire).

OÙ POUVEZ-VOUS DÉPOSER UNE PLAINTE?

Vous avez le droit de déposer une plainte auprès de la Commission pour la protection de la vie privée (presse à imprimer 35, 1000 Bruxelles – commission@privacycommission.be).

Fruitsnacks Bvba with registered office at Mierhoopweg 34 – 3850 Wijer, with company number BE08 79 749 715 (hereinafter “we”, “us” or “our”) processes personal data in accordance with this privacy statement.

For further information, questions or comments regarding our privacy policy, please contact the site manager www.fruitsnacks.be (hereinafter “Website”) via fruit@fruitsnacks.be.

WHAT PERSONAL INFORMATION DO WE COLLECT FROM YOU DURING YOUR VISIT TO THE WEBSITE?

Technical information (IP address, browser type, geographic location and operating system) and information regarding your browsing behavior (eg which links you click on the Website, how long or how many times you visit a page).

Identity data (name, (delivery) address, e-mail address, telephone number, invoicing data).

HOW DO WE GET YOUR PERSONAL DATA?

When you visit our Website, we collect technical information and information about your browsing behavior through cookies (see below).

When you submit an offer request or place an order on our Website, we collect your identity details and the information regarding the products in question via the appropriate form.

When you use our contact form, we collect your contact details via the form. This is necessary in order to be able to communicate with you in the correct way.

WHY DO WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA? (PURPOSES)

We use your technical information for (i) providing and improving the Website, (ii) preparing anonymous statistics and (iii) improving your user experience when you visit the Website.

We use your identity details to (i) be able to execute the order placed, to deliver and invoice and / or (ii) send you a newsletter and / or (personalized) advertising.

CAN WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA? (LEGAL BASIS)

We may process your technical information because, on the one hand, you give permission for this via the ‘cookie’ banner (see below) and on the other hand because it is part of our legitimate interest in constantly improving our website and services.

We may process your identity details and your ordered products with a view to the execution of our agreement, ie your order. Without your name, address details etc. we can not possibly bring your order to you. It is therefore necessary that we request this information from you. We as a company often have to process your personal data and keep it up to date because we are legally obliged to do so.

For sending our newsletter or (personalized) advertising, we will ask you for permission in advance. You always have the option to revoke this permission, after which we will no longer send you such advertisements.

DO WE SHARE YOUR PERSONAL DATA WITH THIRD PARTIES?

If this is necessary to achieve the intended purposes, your personal data will be shared with third-party recipients: for example, the creator / hoster of our Website or the bank / payment service provider that allows payment of your order and will intervene as soon as possible. you wish to make the payment with your card.

We guarantee that all third party receivers will take the necessary technical and organizational measures to protect the personal data.

HOW LONG DO WE KEEP YOUR PERSONAL DETAILS?

Your personal data will only be processed for as long as necessary to achieve the purposes. They will therefore be retained for the period necessary to achieve the objectives or to comply with legal requirements (including in the field of accounting).

WHICH ARE YOUR RIGHTS? (RIGHT OF ACCESS, CORRECTION, DELETION, LIMITATION, OBJECTION AND TRANSFERABILITY OF PERSONAL DATA)

You have the right to inspect your personal data at any time and can correct them if they are incorrect or incomplete, have them removed, limit their processing and / or object to their processing, including profiling.

If the processing of your personal data is based on your prior consent, you of course have the right to withdraw that consent.

In addition, you have the right to obtain a copy (in a structured, accepted and machine-readable form) of your personal data and to have the personal data forwarded.

To exercise these rights you can:

  • adjust the settings of your customer account yourself;
  • and / or send an e-mail to the following e-mail address: fruit@fruitsnacks.be (An additional identification may be required for identification).

WHERE CAN YOU FILE A COMPLAINT?

You have the right to file a complaint with the Commission for the Protection of Privacy (Printing Press 35, 1000 Brussels – commission@privacycommission.be).